Проекти1.    Бюджет на проекта – 1 111 903.40 лв.
2.    Размер на безвъзмездната финансова помощ – 1101103.40 лв.
3.    Съфинансиране от Европейския съюз (85%) – 935937.89 лв.
4.    Национално съфинансиране (18%) – 165165.51
5.    Съфинансиране от НЛРС-„Съюз на ловците и риболовците в България” – 10800.00 лв.
 

          На 30.07.2009 г. НЛРС-СЛРБ подписа договор с МОСВ  за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013» за първия проект ”Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България” (номер на договора 58301 – С – 011) финансиран с европейски средства.          Финансовата помощ е в размер на 1 101 193.40 лв. и представлява 99.03% от стойността на проекта. Проектът  се изпълни в партньорство със сдружение „Зелени Балкани” и обхвана 3-годишен период – 2009- 2012 г.

          По проекта са включени местообитанията на кеклика в 102 ловностопански района от 20 ловно-рибарски сдружения в 8 области на страната, в които са осъществени следните ловностопански мероприятия:

         - създадени са 213 дка дивечови ниви;

         - изградени са 9000 л.м. огради ;

         - изградени са 164 зимни убежища ;

         -  изградени са  202 броя хранилки за изкуствено подхранване през зимния период и е осигурен 34.3 тона зърнен фураж за зареждането им;

         За популяризиране на проекта и даване на публичност на дейността по него са:

         - изработени рекламни материали, свързани с проекта /химикалки, папки, стикери и тениски с логото на проекта/;

         - излъчен беше репортаж по БНТ за един обект от проекта;

         - заснет е филм за проекта и са разпространени 1000 копия от него;

         - изработена беше рекламна дипляна;

         От максималната безвъзмездна финансова помощ от 1 101 000 лв. са усвоени 873 000 лв. или близо 80%.                                                                                                                                                                         

         Въпреки многостранните затруднения е необходимо  да се отдаде заслуженото  на  управляващия екип и специалистите от ловните сдружения, на територията на които се изпълняваха ловностопанските мероприятия по проекта.