Н А Р Е Д Б А за провеждане на дружествени състезания, регионални турнири и Национален турнир за купата на НЛРС – СЛРБ по ловна стрелба през 2015 година.

Утвърждавам:             /п/

 

Председател на УС на НЛРС - СЛРБ

/Иван Петков/

 

 

 

Н А Р Е Д Б А

 

за провеждане на дружествени състезания, регионални турнири и Национален турнир за купата на НЛРС – СЛРБ по ловна стрелба през 2015 година.

 

Цел: С настоящата наредба се поставят целите:

1. Да се мобилизират усилията на сдруженията от Националната организация за възстановяване на традицията за провеждане на повече и по-разнообразни форми на масово упражняване на ловната стрелба като гарант за успешна и безопасна стрелба през ловния сезон.

2. Да се унифицира редът и условията за организиране, провеждане и финансиране на състезанията по различните дисциплини на ловната стрелба.

 

I.Общи положения.

 

1. Дисциплините, в които се провеждат състезанията са:

А. Скийт.

Б. Трап.

В. Силуети.

2. Категориите състезатели, които участват в отделните дисциплини са:

А. Мъже                                 - от 22 до 60 години;

Б. Жени                                 - от 22 до 55 години;

В. Младежи                          - от 17 до 21 години/включително/;

Г. Девойки                            - от 17 до 21 години/включително/;

Д. Момчета                           - до 16 години/включително/;

Е. Момичета                         - до 16 години/включително/;

Ж. Ветерани – мъже           - над 61 години;

З. Ветерани  – жени           - над 56 години.

3. Отборите за всяка дисциплина и категория се състоят от трима състезатели.

4. Класирането на участниците е:

А. Индивидуално       - по дисциплини и категории;

Б. Отборно                 - по дисциплини и категории;

В. Комплексно - като сбор от точките, получени от отборите и индивидуалните състезатели на едно ловно-рибарско сдружение. Точките от индивидуалните състезатели на сдруженията  се зачитат при излъчването на комплексния първенец, само за сдруженията, участвали  поне с един отбор, независимо от дисциплината или категорията.

 

        5. Наградите съгласно условията на наредбата за съответното състезание могат да бъдат:

                  А. Купи, медали и грамоти;

                  Б. Предметни и парични.

        6. Място и условия на провеждане:

                  А. Стрелбище, отговарящо на условията за провеждане на съответната дисциплина;

                  Б. Осигурени патрони и панички съгласно наредбата за съответното състезание;

                  В. Осигурени: линейка и медицинско лице; комендант на състезанието, технически персонал;

                  Г. Съдийски апарат и секретар.

 

II.Дружествени състезания.

 

        1. Секцията по ловна стрелба (ако има такава) или отговорника от Управителния съвет изготвят и предлагат за утвърждаване от председателя на сдружението на вътрешна наредба за провеждане на състезания по ловна стрелба през годината, съдържаща:

                  А. Време за провеждане на състезанията по отделните дисциплини – скийт, трап и силуети (в зависимост от традициите в ловно-рибарското сдружение).

                  Б. Място за провеждане на състезанията по отделните дисциплини.

                  В. Определяне на участниците – изисквания за отборите на дружините (по кои дисциплини и в какви категории ще участват) и за индивидуално участие.

                  Г. Условията на състезанието – за всяка дисциплина и категория се определят броят на паничките или сериите и силуетите, на които ще се стреля. Обикновенно е -  една серия от 25 панички при скийт и трап и 10 изстрела при силуетите.

                  Е. Какво класиране ще се извърши и какви награди ще се осигурят и раздадат.

                  Ж. Мястото и времето на техническата конференция за изясняване на всички подробности по състезанието.

        2. Препоръчителен срок за провеждане на дружествените състезания по различните дисциплини е до 31 май 2015 година.

        3. След проведените състезания в сдруженията се изготвя отчет от секцията по ловна стрелба или от отговорника от Управителния съвет, съдържащ: дисциплините, по които са се провели състезанията; броят на участниците (отбори на дружини, индивидуално и категории); резултати и класиране; излъчени отбори за регионалните и Националния турнири; финансов отчет; проблеми и препоръки.

Копие от отчета се внася в Управителния съвет на сдружението и се изпраща за сведение в НЛРС-СЛРБ.

 

III.Регионални турнири.

         

1. Регионалните турнири през 2015 година се провеждат по предварително обявен график от домакините и могат да бъдат в чест на кръгли годишнини, местни празници или други инициативи.

2. До 31.03.2015 г. организаторите съгласуват с УС на НЛРС-СЛРБ – направление “Съюзно-организационен живот” – реда и условията (технически и финансови) за провеждане на съответния турнир.

3. Най-късно до 10 април 2015 г. организаторите подготвят наредба за провеждане на турнира и я изпращат до:

                  - УС на НЛРС-СЛРБ - направление “Съюзно-организационен живот”;

                  - до сдруженията, които са поканени за  участие.

4. Заявките за участие се изпращат съгласно сроковете, предвидени в наредбите на съответните турнири.

5. Участващите състезатели задължително представят медицинско свидетелство за предсъстезателен медицински преглед и заверена членска карта за 2015 година.

 

 

ІV. Национален турнир по ловна стрелба за купата на НЛРС – СЛРБ

 

В него участват само състезатели със заверени членски карти за 2015 година в едно от  ловно-рибарските сдружения на Националната организация.

 

1. Организатор - Управителен съвет на НЛРС-СЛРБ.

2. Съорганизатори -„ЛРД-во”Сокол” –гр. Пловдив и „ЛРД-во Плевен” - гр. Плевен

3. Етапи на турнира: 2 зонални турнира  и 1 финален турнир.

4. Място на провеждане:

        А/ Зона Южна България – стрелбищен комплекс с. Труд към сдружение „ЛРД-во”Сокол” –гр. Пловдив – участват състезатели от сдруженията от Южна България.

        Б/ Зона Северна България - ловно-стрелкови комплекс “Витска елиа” – към „ЛРД-во Плевен” - гр. Плевен - участват състезатели от сдруженията от Северна България.

        В/ Финален турнир - ловно-стрелкови комплекс “Витска елиа” - гр. Плевен.

5. Време:

        Зонални турнири – 3 - 4 юли 2015 година.

        Финален турнир -  17-19 юли 2015 година.

6. Възрастови групи:

        А. Мъже                                   - от 22 до 60 години;

        Б. Жени                                   - от 22 до 55 години;

        В. Младежи                            - от 17 до 21 години/включително/;

        Г. Девойки                              - от 17 до 21 години/включително/;

        Д. Момчета                            - до 16 години/включително/;

        Е. Момичета                          - до 16 години/включително/;

        Ж. Ветерани – мъже   - над 61 години;

        З.  Ветерани  – жени   - над 56 години.

7. Състезанието ще се проведе в дисциплините “Трап” и “Скийт” за всички възрастови групи както следва:

 

        А/ Зонални турнири:

        - мъже и младежи - 50 панички;

        - жени и девойки   - 50 панички;

        - момчета, момичета 

                    и ветерани           - 50 панички.

 

        Б/ Финален турнир:

        - мъже и младежи - 100 панички(50+50) + финална серия;

        - жени и девойки    -  75 панички (50+25);

        - момчета, момичета 

                  и ветерани             - 50 панички.

 

8.Участници:

                  А/Зонални турнири - само отбори и индивидуални състезатели от ловно-рибарски сдружения, членове на НЛРС – СЛРБ от съответната зона.

                  Б/ Финален турнир

-класиралите се първите 4 отбора мъже по дисциплините “Трап” и “Скийт” от двата зонални турнира;

- класиралите се мъже на първите 10 места в индивидуалното класиране в дисциплините “Трап” и “Скийт” от двата зонални турнира;

-всички участвали в зоналните турнири младежи, жени, девойки, момчета, момичета и ветерани/мъже и жени/ по дисциплините “Трап” и “Скийт” от двата зонални турнира;

-всички не участвали младежи, жени, девойки, момчета, момичета и ветерани/мъже и жени/ по дисциплините “Трап” и “Скийт” в зоналните турнири.

 

9.   Официални тренировки:

 

        А/ Зонални турнири – 3 юли 2015 година.

        Б/ Финален турнир   – 16 и 17 юли 2015 година.

 

10. Финансови условия: разходи за  турнирите се разпределят както следва:

                А/ Зонални турнири:

 

                  за сметка на НЛРС - СЛРБ:

                        - асфалтови панички за състезанието;

                       - съдийски възнаграждения;

                        - награден фонд;

 

                  за ЛРС – домакин на зоналния турнир:

                       - обслужващ персонал и медицинско осигуряване;

 

                  за сметка на ловно-рибарските сдружения:

                       - патрони за тренировка и състезание

                       - асфалтови панички за тренировка

                       - пътни, дневни, квартирни и всички други разходи, не

включени по-горе.

 

                      Б/ Финален турнир:

 

                  за сметка на НЛРС - СЛРБ:

                       - асфалтови панички за състезанието;

                       - съдийски възнаграждения, обслужващ персонал и медицинско осигуряване;

                       - награден фонд;

 

               

                за сметка на ловно-рибарските сдружения:

                       - патрони за тренировка и състезание

                       - асфалтови панички за тренировка

                       - пътни, дневни, квартирни и всички други разходи, не

включени по-горе.

 

          11. Такси за участие:

 

                А/ Зонални турнири:

          Най-късно 1 час преди провеждане на техническата конференция, ръководителите на отборите или индивидуалните участници заплащат такса за участие в размер на 12 лева за всеки състезател. От такса за участие се освобождават състезателите от възрастови групи ветерани/мъже и жени/, момчета и момичета.

                Б/ Финален турнир:

          Най-късно 1 час преди провеждане на техническата конференция, ръководителите на отборите или индивидуалните участници заплащат такса за участие в размер на 15 лева за всеки състезател. От такса за участие се освобождават състезателите от възрастови групи ветерани/мъже и жени/, момчета и момичета.

 

12. Класирането е:

                А/ Зонални турнири:

                       - индивидуално - по дисциплини и възрастови групи;

                        - отборно - по дисциплини за възрастова група мъже; 

                Б/ Финален турнир:

                       - индивидуално - по дисциплини и възрастови групи;                                 - отборно - по дисциплини и възрастови групи;

                        - комплексно – като сбор от точките, получени от отборите и индивидуалните състезатели на едно ловно-рибарско сдружение. При излъчването на комплексния първенец участват сдруженията, представили поне един отбор, независимо от дисциплината или категорията.

 

Всички останали спортно-технически въпроси се уреждат съгласно състезателния правилник.

 

13. Награди:

                А/ Зонални турнири:

                       - класиралите се от І-во до ІІІ-то място – индивидуално получават медали и грамоти;

                       - класиралите се от І-во до ІІІ-то място – отборно, получават купи и грамоти;

                Б/ Финален турнир:

                            - преходна купа за комплексен първенец;

                            - класиралите се от І-во до ІІІ-то място – индивидуално получават медали, грамоти и предметни или парични награди;

                            - класиралите се от І-во до ІІІ-то място – отборно, получават купи и грамоти;

                           

14. Техническа конференция - ще се проведе в деня, преди откриване на турнира, на място определено от организаторите /информация на стрелбището/.

15. Всички отбори представят на съдийското ръководство на турнира най-късно един час преди техническата конференция, следните документи:

  • Заявка за състава на отборите и индивидуалните състезатели по състезателни дисциплини и възрастови групи, съдържаща: ловно-рибарското сдружение, трите имена на състезателя, дата на раждане, състезателна дисциплина и категория, № на заверената членска карта  за 2015 г. от съответното ЛРС.
  • Медицинско удостоверение за извършен пред състезателен медицински преглед;
  • Документи за самоличност и заверена членска карта за 2015 година към съответното сдружение в НЛРС-СЛРБ.         
  • Състезателите под 18 години представят заверена  синя членска карта /за риболовци/ и писмено съгласие на законните му представители за участие в състезанието. По време на състезанието законният притежател на оръжието присъства постоянно на мястото на състезанието.

- Документ за платена такса за участие на състезателите.  

 

16. Заявки за участие

               

                А/ Зонални турнири:

                - Предварителни заявки за участие в турнира, съгласно приложения образец 1 ще се приемат до 01.07.2015 г. в:

                            - ЛРС Пловдив – на факс 032 96 78 76 или E-mail – lrd_plovdiv@abv.bg;

                            - ЛРС Плевен – на факс 064 8279 19 или E – mail lrd_pleven@mbox.contact.bg;

                            - НЛРС “СЛРБ” - на факс 02 987 76 60 или на E-mail  nlrs_slrb_r_radev@abv.bg   ;

                  - Окончателен списък на участниците в турнира, съгласно приложения образец 1а се изпращат до 14.00 часа на 3.07.2015 г. съответно на електронен адрес:

                            - lrd_plovdiv@abv.bg или се представя от водача на гл.съдия на състезанието.

                             - lrd_pleven@mbox.contact.bg или се представя от водача на гл.съдия на състезанието.

 

                Б/ Финален турнир:

 

                - Предварителни заявки за участие в турнира, съгласно приложения образец 2 ще се приемат до 16.07.2015 г. в:

                            - НЛРС “СЛРБ” - на факс 02 987 76 60 или на E-mail  nlrs_slrb_r_radev@abv.bg  или

                            - ЛРС Плевен – на факс 064 8279 19 или E – mail lrd_pleven@mbox.contact.bg;     

                  - Окончателен списък на участниците в турнира, съгласно приложения образец 2а се изпращат до 14.00 часа на 17.07.2015 г. съответно на електронен адрес:

                             - lrd_pleven@mbox.contact.bg или се представя от водача на гл.съдия на състезанието.

 

 

Приложения:

      1. Формуляри образец 1 и 2 за предварителна заявка.

      2. Формуляри образец 1а и 2а на окончателен списък.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Образец 1

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Факс и е-mail на организатора, на който трябва да се изпрати заявката:                   02 9877660 или nlrs_slrb_r_radev@abv.bg или 064 827919 или lrd_pleven@mbox.contact.bg;

 

 

Зонален турнир по ловна стрелба

“НЛРС – СЛРБ”

Трап/Скийт

“Витска елиа”, гр. Плевен

3- 4 юли 2015 година

ПРЕДВАРИТЕЛНА ФОРМА   моля изпратете я до: 01.07.2015 г.

 

ЛРС:......................................................

 

 

Председател:

 

 

...............             .......................

/ дата/              /подпис на и печат/

Лице за контакти:                                                тел./ Факс:

 

     

 

Брой участници

Трап
Скийт

индивидуално

отборно

индивидуално

отборно

мъже

 

 

 

 

жени

 

 

 

 

младежи

 

 

 

 

девойки

 

 

 

 

момчета

 

 

 

 

момичета

 

 

 

 

Ветерани-мъже

 

 

 

 

Ветерани-жени

 

 

 

 

 

Общ брой състезатели:........................................                  

Общ брой официални лица:................................

 

Сами

Организатор – домакин

Моля, посочете кой ще се ангажира да осигури хотел:

 

Организатор:        НЛРС – “СЛРБ”

Домакин:    ЛРС Плевен

тел. 064 82 65 65

тел.: 0888 209 813

 

 

 

Образец 1а

ЗАЯВКА  ЗА  УЧАСТИЕ - ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК

 

 

 

 

 

 

 на участниците в Зонален турнир за купата на НЛРС-СЛРБ

по ловна стрелба – 3-4 юли 2015 година - Плевен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име,презиме и фамилия

дата на раждане

дисци-плина

категория

№ на чл.карта

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водач:

 

Председател:

 

 

 

 

/подпис,печат/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАБЕЛЕЖКА:

 

 

 

 

 

 Представя се най-късно до 14.00 ч. на 3.07.2015 год. от водача на гл.съдия на състезанието или се изпраща до ЛРС Плевен на Е-mail: lrd_pleven@mbox.contact.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                                              Образец 1

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Факс и е-mail на организатора, на който трябва да се изпрати заявката:                   02 9877660 или nlrs_slrb_r_radev@abv.bg или 032 967876 или  lrd_plovdiv@abv.bg;

 

 

Зонален турнир по ловна стрелба

“НЛРС – СЛРБ”

Трап/Скийт

“СК с. Труд”, гр. Пловдив

3- 4 юли 2015 година

ПРЕДВАРИТЕЛНА ФОРМА   моля изпратете я до: 01.07.2015 г.

 

ЛРС:......................................................

 

 

Председател:

 

 

...............             .......................

/ дата/              /подпис на и печат/

Лице за контакти:                                                тел./ Факс:

 

     

 

Брой участници

Трап
Скийт

индивидуално

отборно

индивидуално

отборно

мъже

 

 

 

 

жени

 

 

 

 

младежи

 

 

 

 

девойки

 

 

 

 

момчета

 

 

 

 

момичета

 

 

 

 

Ветерани-мъже

 

 

 

 

Ветерани-жени

 

 

 

 

 

Общ брой състезатели:........................................                  

Общ брой официални лица:................................

 

Сами

Организатор – домакин

Моля, посочете кой ще се ангажира да осигури хотел:

 

Организатор:        НЛРС – “СЛРБ”

Домакин:    ЛРС Пловдив

тел. 032 95 00 48

тел.: 0888 209 813

 

 

 

Образец 1а

ЗАЯВКА  ЗА  УЧАСТИЕ - ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК

 

 

 

 

 

 

 на участниците в Зонален турнир за купата на НЛРС-СЛРБ

по ловна стрелба – 3-4 юли 2015 година - Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име,презиме и фамилия

дата на раждане

дисци-плина

категория

№ на чл.карта

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водач:

 

Председател:

 

 

 

 

/подпис,печат/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАБЕЛЕЖКА:

 

 

 

 

 

 Представя се най-късно до 14.00 ч. на 3.07.2015 год. от водача на гл.съдия на състезанието или се изпраща до ЛРС Пловдив на Е-mail: lrd_plovdiv@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                                              Образец 2

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Факс и е-mail на организатора, на който трябва да се изпрати заявката:                   02 9877660 или nlrs_slrb_r_radev@abv.bg или 064 827919 lrd_pleven@mbox.contact.bg;

 

 

Национален турнир по ловна стрелба “НЛРС – СЛРБ”

Трап/Скийт

“Витска елиа”, гр. Плевен

17- 19 юли 2015 година

ПРЕДВАРИТЕЛНА ФОРМА   моля изпратете я до: 15.07.2015 г.

 

ЛРС:......................................................

 

 

Председател:

 

 

...............             .......................

/ дата/              /подпис на и печат/

Лице за контакти:                                                тел./ Факс:

 

     

 

Брой участници

Трап
Скийт

индивидуално

отборно

индивидуално

отборно

мъже

 

 

 

 

жени

 

 

 

 

младежи

 

 

 

 

девойки

 

 

 

 

момчета

 

 

 

 

момичета

 

 

 

 

Ветерани-мъже

 

 

 

 

Ветерани-жени

 

 

 

 

 

Общ брой състезатели:........................................                  

Общ брой официални лица:................................

 

Сами

Организатор – домакин

Моля, посочете кой ще се ангажира да осигури хотел:

 

Организатор:        НЛРС – “СЛРБ”

Домакин:    ЛРС Плевен

тел. 064 82 65 65

тел.: 0888 209 813

 

 

 

Образец 2а

ЗАЯВКА  ЗА  УЧАСТИЕ - ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК

 

 

 

 

 

 

 на участниците в Национален турнир за купата на НЛРС-СЛРБ

по ловна стрелба – 17- 19 юли 2015 година - Плевен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име,презиме и фамилия

дата на раждане

дисци-плина

категория

№ на чл.карта

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водач:

 

Председател:

 

 

 

 

/подпис,печат/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАБЕЛЕЖКА:

 

 

 

 

 

 Представя се най-късно до 14.00 ч. на 17.07.2015 год. от водача на гл.съдия на състезанието или се изпраща до ЛРС Плевен на Е-mail: lrd_pleven@mbox.contact.bg